Verkoopsvoorwaarden en condities

VERKOOPSVOORWAARDEN VAN OMEGA AIR INŽENIRING d.o.o. LJUBLJANA1. ALGEMEEN
1.1. De Algemene Voorwaarden en Condities van Verkoop van Omega Air Inženiring d.o.o. Ljubljana regelen de legale relaties tussen Inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana (hierna genoemd als: Verkoper) and de koper van de producten en diensten aangeboden door de Verkoper uit zijn verkoop catalogus.

1.2. De Algemene Voorwaarden en Condities van Verkoop zijn geldig op alle relaties tussen de Verkoper en de koper, behalve wanneer de Verkoper en de koper uitdrukkelijk akkoord gaan met individuele rechten en condities.

1.3. Enkel geschreven overeenkomsten zijn geldig. Berichten verzonden via normale telecommunicatie kanalen (fax, e-mail, enz.) gelden ook als geschreven overeenkomsten.

1.4. Indien de Verkoper en de koper akkoorden sluiten die individuele rechten en verplichtingen omvatten dan deze binnen het kader van deze Algemene Voorwaarden en Condities van Verkoop, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere provisies vermeld in deze overeenkomst.

1.5. De Algemene Voorwaarden en Condities van Verkoop van de Verkoper staan boven de eventuele algemene voorwaarden en condities van de koper, tenzij anders overeengekomen tussen de Verkoper en de koper.

2. AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
2.1. De bestellingen van de koper zijn pas geldig voor de Verkoper wanneer de koper in kwestie een geschreven bevestiging heeft ontvangen voor de bestelling van de Verkoper.

2.2. De Verkoper garandeert de condities, beschreven in de aanbieding of offerte, enkel in het kader van de geldigheid van de aanbieding of offerte.

2.3. Indien de koper de bestelling wil aanpassen of annuleren na het ontvangen van een geschreven bevestiging van de Verkoper, dient de koper alle geassocieerde kosten vergoeden van de Verkoper.

2.4. Ongeacht de vorige paragraaf, kan de koper geen bestellingen annuleren of veranderen na het ontvangen van een geschreven bevestiging van de Verkoper indien de goederen in kwestie gemaakt zijn volgens de instructies en specificaties van de koper of alleen voor de koper – tenzij de Verkoper zijn expliciet akkoord geeft.

3. PRIJZEN
3.1. Tenzij anders overeengekomen tussen de Verkoper en de koper, gelden alle prijzen volgens de respectieve geldige prijslijst van de Verkoper. Alle prijzen zijn in Euro.

3.2. De Verkoper behoud het recht om zijn prijzen te harmoniseren met de veranderingen van de wereldmarkt van ruwe materialen, arbeidskosten en andere operationele kosten, alsook met de veranderingen van wisselkoersen, zelfs voor leveringen die nog niet geleverd zijn op de dag dat de veranderingen effectief werden.

4. BETAALCONDITIES
4.1. De betalingstermijn is gedefinieerd als zijnde de datum wanneer de koper het volledige bedrag van de factuur dient over te schrijven op de bankrekening van de Verkoper. De betaling wordt als voltooid aanzien wanneer het geld (de aankoopprijs) op de bankrekening van de Verkoper staat.

4.2. Tenzij anders vermeld in het contract dient de koper de goederen betalen met 100% voorafbetaling.

4.3. Indien de koper zijn solvabiliteit aanzienlijk afneemt of indien ze niet in staat zijn voldoen betalingsverzekering aan te tonen – of indien de koper valse documenten aanlevert tijdens het verzekeren van de betaling – moeten alle bestaande claims onmiddellijk betaald worden tenzij de koper, in opdracht van de Verkoper, de adequate verzekering aanlevert. De koper dient de reeds geleverde goederen op eigen kosten terug te sturen naar de Verkoper.

4.4. In geval van te late betaling, reserveert de Verkoper het recht om wettelijk voorgeschreven interest aan te rekenen en alle kosten gerelateerd aan het verzenden van aanmaningen en het recupereren van het bedrag in kwestie.

4.5. Indien de koper klacht indient vanwege kwaliteit of de kwantiteit van de goederen of indien ze de factuur weigeren, dient de koper het onbetwiste bedrag van de factuur te betalen. Het betwiste bedrag is gelimiteerd tot veertig (40%) percent van de volledige waarde van de factuur.

4.6. De koper heeft het recht om een factuur af te wijzen (het betwiste factuurbedrag uit de vorige paragraaf) niet later dan acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. De koper is vereist om te verklaren en in detail uit te leggen waarom zij de factuur weigeren. Indien de koper te laat is of indien de verklaring onvoldoende of ongerechtvaardigd is, veronderstellen wij dat de factuur in zijn geheel is aanvaard.

4.7. Indien de koper te laat betaald heeft met vijftien (15) dagen of meer, mag de Verkoper zijn verkoopsvoorwaarden en condities aanpassen, zelfs voor leveringen die al zijn uitgevoerd maar nog niet zijn betaald; alternatief, mag de Verkoper zich terugtrekken uit het contract met de zonder verwittiging vooraf. In dit geval, staat de koper de Verkoper het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht toe om de eigendom waar de koper zijn goederen bewaart te betreden, zodat de onbetaalde goederen kunnen worden teruggenomen of goederen met de dezelfde waarde als de claim. Dit betekent niet dat de Verkoper zich terugtrekt uit het contract, tenzij dit met geschreven bevestiging is overeengekomen bij het vorderen van deze goederen.

4.8. De koper heeft niet het recht om betalingen tegen te houden of tegenvorderingen op te zetten, tenzij er een expliciet akkoord is in schrijven. De koper verbindt zich vorderingen die zij heeft in de richting van de Verkoper aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper toe te wijzen; Anders moet de koper de Verkoper een contractuele boete betalen ten bedrage van 25% van de waarde van de toegewezen vordering.

5. LEVERING EN DIENSTEN
5.1. Tenzij door de verkoper en de koper anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd, worden de leveringsvoorwaarden te stellen als EXW Omega Air d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana, Incoterms 2020.

5.2. In haar schriftelijke opdrachtbevestiging, bepaalt de Verkoper de bindende leveringsdata. Levering in veertien (14) dagen na de in de orderbevestiging deadline wordt niet beschouwd als een late levering.

5.3. De koper is verplicht de goederen binnen de deadline gespecifieerd in de orderbevestiging te accepteren. Indien de koper de goederen niet binnen een bepaalde termijn kan aanvaarden, is de verkoper gerechtigd om het op te slaan in zijn magazijn. Indien de koper er niet in slaagt de goederen op te halen binnen vijf (5) dagen na ontvangst van een bericht waarin staat dat de goederen klaar zijn om te worden opgehaald, wordt de verkoper het recht om 0,2% van de verkoopwaarde van de goederen in rekening te brengen door de verkoper voor elke dag dat de koper te laat is ze op te halen; Deze wordt gebruikt om de kosten van de opslag van de goederen vanaf de datum waarop ze hadden moeten opgepakt tot de datum waarop de koper de goederen in kwestie heeft opgehaald. Als de Verkoper niet in staat is om de goederen op te slaan in zijn fabriek, kunnen zij dit doen op andere geschikte opslagplaatsen - op kosten van de koper.

5.4. Indien de koper te laat is bij het ophalen van de goederen, valt het gevaar van onverwachte vernieling of beschadiging van de goederen op de koper vanaf de dag dat ze te laat zijn met ze op te pikken.

5.5. Indien de koper er niet in slaagt de goederen op te halen binnen twintig (20) dagen na de vastgestelde datum, vraagt de Verkoper de koper schriftelijk de goederen op te halen binnen een bijkomende termijn, die niet korter mag zijn dan tien (10) dagen. Indien de koper de goederen zelfs binnen het bovendien voorzien deadline niet aanvaardt, kan de Verkoper ze verkopen. De Verkoper kan dan gebruik maken van de aldus ontvangen gelden om de door haar gemaakte kosten te dekken.

5.6. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren.

5.7. Als het onderwerp van de levering bestaat uit goederen die moeten worden onderhouden (compressoren, ventilatie-apparatuur, enz.), verbindt de koper er zich toe om deze goederen te laten onderhouden door de Verkoper nog ten minste vijf (5) jaar na het verstrijken van de garantieperiode, tenzij anders overeengekomen door de twee partijen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1. De goederen blijven eigendom van de verkoper, zelfs nadat ze zijn afgeleverd bij de koper totdat de koper de volledige aankoopprijs betaald heeft en andere potentiële verplichtingen kan hebben in de richting van de verkoper.

6.2. De koper heeft het recht om de producten opnieuw te verkopen, onder eigendomsvoorbehoud van de verkoper, of ze kunnen ze gebruiken voor het vervaardigen van doeleinden, mits dit de koper de reguliere business proces is en dat de koper niet te laat is met betalingen aan de verkoper. De koper is verplicht om alle mogelijke claims heeft in de richting van haar afnemers dei verband houden met de verkoop van de goederen aan haar eigen klanten om de verkoper als de verzekering toe te wijzen.

6.3. De koper is verplicht de verkoper te voorzien van informatie over de toegewezen claims en de schuldenaar. In hun boodschap, is de koper verplicht om de verkoper te voorzien van alle gegevens van die deze laatste nodig zou kunnen hebben indien ze gedwongen om deze claims te vorderen. De koper moet ook zijn schuldenaar informeren over het eigendomsvoorbehoud en over de overdracht van claims.

6.4. Indien de koper te laat is met het betalen van de verplichtingen die het heeft in de richting van de verkoper, verliest ze het recht om alle verdere verkoop van de goederen aan hun klanten.

6.5. Indien de goederen, waarover de verkoper de titel behoudt door elkaar gehaald worden of opnieuw vervaardigd worden met andere producten, verkrijgt de verkoper de eigendom van deze nieuwe producten of andere producten aan de waarde van de goederen waarover de verkoper behield een titel.

6.6. Tot ze het volledige eigendom verwerven over de goederen, is de koper verplicht om de goederen, waarover de verkoper eigenaar blijft, met bekwame spoed te behandelen, hen te beschermen tegen mogelijke beschadiging of vernieling.

7. OVERMACHT
7.1. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de gedeeltelijke uitvoering of de niet-nakoming als dit het gevolg is van onvermijdelijke gebeurtenissen, waarbij de verkoper machteloos was om te voorkomen of te verhelpen (overmacht). De volgende gebeurtenissen zijn voorbeelden van overmacht: brand, overstromingen, aardbevingen, opstanden, oorlogen of gewapende conflicten, terreur aanslagen, uitbraken van ziekten, stroomonderbrekingen, internet uitval, protesten of andere werkonderbrekingen als gevolg van administratieve of andere beperkingen of verboden, bijv. embargo's, beslagleggingen, caps op financiële transacties, transport beperkingen, een gebrek aan materiaal op de wereldmarkt, een vermindering van de energievoorziening en andere belemmeringen waarop de verkoper geen invloed heeft. Een gebrek aan materiaal en diensten van leveranciers of bedrijven van de verkoper dat de verkoper omvat in de nakoming van haar contractuele verplichtingen wordt ook beschouwd als een voorbeeld van overmacht, zoals hun falen om goederen en diensten te leveren aan de verkoper op tijd.

7.2. Als de verkoper niet in staat is aan zijn verplichtingen om redenen uit de vorige paragraaf te voldoen, is de verkoper verplicht om de koper van dit feit onverwijld in kennis te stellen. In dit geval wordt de termijn voor het voldoen aan de verplichting verlengd voor de duur van de overmacht en de gevolgen daarvan. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duren, kunnen de koper en de verkoper zich onmiddellijk terugtrekken uit de overeenkomst; zonder enige verplichting of soortgelijke vergoedingen.

8. GARANTIE EN FEITELIJKE DEFECTEN
8.1. De verkoper garandeert dat alle goederen worden geproduceerd volgens de specificaties en wereldwijde normen voor dit soort producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert de verkoper een perfecte werking van haar producten met een achttien (18) maanden garantieperiode, die ingaat op de dag waarop de goederen aan de koper zijn geleverd, of met een twaalf (12) maanden garantieperiode, te beginnen op de datum waarop de goederen werden geïnstalleerd of begonnen wordt te gebruiken. Indien gecontroleerde opstart vereist is, begint de twaalf (12) maanden garantieperiode officieel op de dag van het opstarten van het product.

8.2. De garantie geldt niet voor:
- Slijtdelen (vervangonderdelen) voor de goederen;
- Loonkosten, reiskosten en onderdak voor dienstpersoneel;
- Kosten in verband met de montage en demontage van de goederen;
- Overmacht schade;
- Onderdelen toegevoegd of gewijzigd door een onbevoegde persoon;
- Schade als gevolg van het verkeerd gebruik van de goederen;
- Schade opgelopen tijdens transport of lossen.

8.3. De garantie vervalt in de volgende gevallen:
- Als er met de goederen werd geknoeid door een onbevoegd persoon;
- Als de goederen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn niet zijn ontworpen of ten behoeve van meer dan normaal gebruik;
- Als de gebruiker niet door de gebruiksinstructies van de verkoper of de fabrikant advies neemt;
- Als mogelijke installatie of de gecontroleerde opstart wordt gedaan door een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, of als de gecontroleerde opstart niet werd uitgevoerd.

8.4. De koper moet de goederen onmiddellijk of zo spoedig mogelijk inspecteren. De koper moet de verkoper van gebreken onmiddellijk of uiterlijk acht (8) dagen na de datum van levering op de hoogte stellen. In geval van verborgen gebreken, moet de koper teruggave onmiddellijk of uiterlijk acht (8) dagen na de datum waarop zij het gebrek had ontdekt claimen. De verkoper is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken die zich voordoen na zes (6) maanden na de leveringsdatum.

8.5. Als ze feitelijke gebreken beweren of de garantie, moet de koper de verkoper in staat stellen om de goederen te inspecteren. Daartoe dient de koper aan de Verkoper alle nodige informatie en foto's van de defecte goederen toe te sturen. Indien het defect niet goed kan worden vastgesteld op basis van de verkregen informatie of foto's, moet de koper ook de verkoper de gebrekkige goederen terugsturen.

8.6. In het geval van een technisch pick-up van de goederen, is de koper verplicht om teruggave van het defect onmiddellijk, dat wil zeggen claimen tijdens de pick-up.

9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
9.1. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die de koper zou kunnen oplopen als gevolg van de vertragingen van de verkoper in de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen, met name als gevolg van onjuiste of onnauwkeurige gegevens, specificaties, projecten of andere aangeleverde informatie door de koper.

9.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de schade die niet rechtstreeks verbonden is met de goederen, met name voor het verlies van inkomsten, schade aan andere zaken van de koper, schade als gevolg van slecht functionerende apparatuur, een productiestop en / of andere eigendommen of niet-materiële schade opgelopen door de koper.

9.3. In ieder geval is de totale en maximale verantwoordelijkheid van de verkoper en van haar partners, medewerkers, managers en onderaannemers beperkt tot de waarde van de goederen die ervoor zorgde voor het verlies.

10. VERTROUWELIJKHEID
10.1 De verkoper en de koper gaan akkoord dat alle gegevens aangesloten op de contractuele documenten, evenals alle andere gegevens die voortvloeien uit de contractuele relatie te behandelen, als een bedrijf geheim gedurende ten minste vijf (5) jaar na afloop of beëindiging van de contractuele relatie.

10.2. Geen enkele partij mag de gegevens van de vorige paragraaf vrijgeven of het gebruik voor welk doel, als het niet direct nodig is om de rechten en verplichtingen die inherent zijn aan de opdracht uit te voeren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

10.3. De termijn bedrijfsgeheim omvat schetsen, plannen, berekeningen, instructies, lijsten, brieven, nota's, contractuele documenten en andere gegevens in gematerialiseerd of niet-gematerialiseerde vorm.

11. OPLOSSING VAN GESCHILLEN
11.1. De verkoper en de koper gaan akkoord met alle potentiële meningsverschillen op te lossen in een minnelijke manier. Indien het geschil niet in der minne kan worden opgelost binnen dertig (30) dagen na de aankondiging over de twijfelachtige gebeurtenis, zullen ze de geschillen door de bevoegde rechter in Ljubljana worden opgelost. In een dergelijk geval zijn de wetten van de Republiek Slovenië zijn uitsluitend van toepassing.

12. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP
12.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geldig in alle gevallen, tenzij de verkoper en de koper uitdrukkelijk anders vooraf overeenkomen.

12.2. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig en ongeldig te zijn, heeft dit geen invloed op de andere bepalingen. In een dergelijk geval zal de verkoper en koper de nietige bepaling vervangen door middel van een speciale schriftelijke overeenkomst met een nieuwe, geldige bepaling die de geest van de oorspronkelijke bepaling zal bevatten.

12.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.

12.4. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden gepubliceerd op de volgende website www.omega-air.be en www.omega-air.nl en zijn geldig vanaf 24 oktober 2016.Privacybeleid


1. BEHEERD
Officiële naam van het bedrijf: Omega Air Inženiring d.o.o. Ljubljana
Hoofdkantoor: Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana, Slovenia

2. GEBRUIK, REIKWIJDTE EN DOEL VAN HET BEWAREN EN VERWERKEN
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt met het oog op het onderhouden van klantcontact, het verzenden van kennisgevingen en nieuws via e-mail, verkooppromotie, klantprofilering met het doel van op maat gemaakte inhoud en producten aan klanten in e-mail en op websites. Bij verzonden e-mails registreren we de vertoningen op de pagina's van de gebruikers van ontvangen berichten en klikken op de links in de ontvangen berichten. Voor een betere en meer gerichte aanbieding en aanpassing van verdere berichten, worden de geregistreerde gegevens automatisch verwerkt, geanalyseerd, geprofileerd en geëvalueerd. Op basis van de geregistreerde gegevens en gemaakte profielen, voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit.
Met het oog op het informeren met e-mail houden we:
- e-mailadres,
- de naam van de organisatie,
- naam,
- achternaam,
- geslacht.

Wij verzamelen persoonlijke informatie met uitdrukkelijke toestemming en met toestemming van individuen. Wij geven toestemming met hun inhoud en de inhoud van het formulier waarmee ze zijn verkregen.
Onze persoonlijke informatie wordt gebruikt door onze volgende secties:
- Verkoop,
- Marketing,
- Klantenondersteuning,
- Management.

3. AMOUNT
We slaan persoonlijke gegevens op het grondgebied van de Republiek Slovenië op en plaatsen deze niet in andere landen.

4. PERIODE VAN HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
We bewaren de persoonlijke gegevens van de persoon totdat de toestemming voor de opslag en verwerking van individuele gegevens is ingetrokken. Na het annuleren van de toestemming van het individu worden zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk en effectief verwijderd.
Als de hierboven beschreven doeleinden, waarvoor we persoonlijke gegevens opslaan en verwerken, niet langer bestaan in ons bedrijf, worden de databases waarvan het doel niet langer onmiddellijk en efficiënt en permanent wordt verwijderd.
We slaan 12 maanden na verzending van het bericht informatie op over de ontvangen berichten en klikken op de links in de ontvangen berichten.

5. RECHTEN VAN DE PARTICULIER
Ieder individu kan op elk moment informatie vragen
- inzage,
- correctie,
- volledige verwijdering,
- overdracht naar een andere aanbieder van gerelateerde diensten,
- onderbreking van verwerking; intrekking van de toestemming voor verwerking en opslag, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die, op basis van toestemming of toestemming, werd toegestaan tot de annulering ervan.

In het geval dat we persoonsgegevens in ons bedrijf verder willen verwerken voor het doel dat niet het doel is waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, zullen we individuen informatie verstrekken over dit andere doel en alle verdere relevante informatie, zoals de gegeven informatie. in dit document.

Eenieder kan, in het geval hij meent dat hij op enigerlei wijze zijn rechten heeft geschonden van de bescherming van zijn persoonsgegevens, telkens wanneer hij een klacht indient bij de toezichthoudende instantie - de Information Commissioner in de Republiek Slovenië:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

We zullen alles doen wat in onze macht ligt om individuen te helpen hun rechten uit te oefenen.

OMEGA AIR INŽENIRING d.o.o. LJUBLJANA